Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen
1.1. Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door Met Joan staan op de website www.yogametjoan.nl
1.2. Met Joan is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 82862109
en is gevestigd te Heerenveen, Koornbeursweg 238.
1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de yogalessen, workshops, trainingen en retreats van Yoga met Joan.
1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en Met Joan komt tot stand door betaling van de deelnemer voor de yogales, workshop of training van Met Joan
1.6. Strippenkaart: een door Met Joan uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, strippenkaart voor het volgen van yogalessen bij Yoga met Joan
1.7. Losse les: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales bij Yoga met Joan welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, dan wel bij de balie van de studio wordt gepind of met een betaalverzoek wordt voldaan.
1.8. Prijs: de totaalprijs van een yogales, workshop of training of teacher trainings.

 

Artikel 1: Begrippen
1.1. Algemene voorwaarden: De Algemene Voorwaarden gehanteerd door Met Joan staan op de website www.yogametjoan.nl
1.2. Met Joan is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 82862109
en is gevestigd te Heerenveen, Koornbeursweg 238.
1.3. Deelnemer: persoon die deelneemt aan de yogalessen, workshops, trainingen en retreats van Yoga met Joan.
1.4. Overeenkomst: overeenkomst tussen deelnemer en Met Joan komt tot stand door betaling van de deelnemer voor de yogales, workshop of training van Met Joan
1.6. Strippenkaart: een door Met Joan uit te geven c.q. uitgegeven, en door een deelnemer te betalen c.q. betaald, strippenkaart voor het volgen van yogalessen bij Yoga met Joan
1.7. Losse les: een eenmalige door deelnemer te volgen yogales bij Yoga met Joan welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, dan wel bij de balie van de studio wordt gepind of met een betaalverzoek wordt voldaan.
1.8. Prijs: de totaalprijs van een yogales, workshop of training of teacher trainings.

Artikel 2: Toepasselijkheid
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle losse lessen, workshops en trainingen, abonnementen en producten. Door deel te nemen aan een yogales, workshop of training Met Joan gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. Met Joan behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie is de geldende versie en staat gepubliceerd op de website www.yogametjoan.nl

Artikel 3: Lidmaatschap, abonnementen en losse lessen
3.1. Lidmaatschap komt tot stand na betaling van de deelnemer welke is ontvangen door Met Joan en is niet overdraagbaar aan derden.
3.2. Deelnemers kunnen yogalessen volgen via losse lessen, leskaarten of op basis van een abonnement.
3.3. Lidmaatschap/ strippenkaart mogelijkheden

3.3.1. Losse lessen
Een losse les geeft recht tot het volgen van 1 yogales bij Met Joan welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, dan wel bij de balie van de studio wordt gepind. De strippenkaart ‘losse les’ wordt direct online ingepland.

3.3.2. Proefles
Een proefles geeft recht tot het volgen van 1 proefles bij Met Joan welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, danwel bij de balie van de studio wordt gepind. De strippenkaart ‘Proefpakket’ is 1 maand geldig en gaat in zodra de eerste les wordt ingepland.

3.3.3. 5-lessenkaart
De 5-lessenkaart geeft recht tot het volgen van 5 yogalessen bij Met Joan welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, danwel bij de balie van de studio wordt gepind. De 5-lessenkaart is 6 weken geldig en gaat in zodra de eerste les wordt ingepland.

3.3.4. 10-lessenkaart
De 10-lessenkaart geeft recht tot het volgen van 10 yogalessen bij Met Joan welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, danwel bij de balie van de studio wordt gepind. De 5-lessenkaart is 12 weken geldig en gaat in zodra de eerste les wordt ingepland.

3.4. Privé lessen
Een privéles geeft recht tot het volgen van 1 of meerdere lessen in een 1 op 1 setting. Welke voorafgaand aan de les online wordt ingepland en betaald, dan wel bij de balie van de studio wordt gepind.

3.4.1. Betaling lessen
Betalingen gaan danwel via iDeal of met een betaalverzoek. Deelnemer kiest op de website van welke betaling hij gebruik wilt maken.

Artikel 4: Betalingen
Alle betalingen voor een leskaart, abonnement, workshop, training, teacher trainings of losse les dienen te worden voldaan voorafgaand aan de les, workshop of training. Voorafgaand aan de les meldt deelnemer zich bij de docent.

Artikel 5: Reserveringen en lesrooster
Deelnemer (leden en nieuwe deelnemers) kan zich vooraf online inschrijven voor een yogales via de website van Yoga met Joan. Met Joan gebruikt het boekingssysteem Amelia. Inschrijvingen voor een yogales kunnen gratis geannuleerd worden tot 6 uur voorafgaand aan de les door per telefoon/ email. Indien een les is volgeboekt en online reserveren niet meer mogelijk is, kan deelnemer zich via mail/ telefoon melden bij Met Joan. Deelnemer dient zelf zijn/haar mail in de gaten te houden voor bericht wanneer deelnemer van de wachtlijst is doorgeschoven naar de deelnemerslijst. Indien deelnemer niet komt opdagen voor de les terwijl deelnemer is doorgeschoven van de wachtlijst naar de deelnemerslijst, vervalt het lestegoed voor deze les. Het is niet mogelijk deze les terug te krijgen op de leskaart. Deelnemer kan ook (op eigen risico) naar de studio komen als ‘walk-in’. Het komt weleens voor dat er zogenaamde ‘no-shows’ zijn, waardoor er een plaats vrij komt. Met Joan vraagt haar deelnemer op tijd aanwezig te zijn, tenminste 10 minuten voor de les begint om de deelnemer te verzekeren van de gereserveerde plaats. Walk-ins kunnen op het laatste moment alsnog teleurgesteld moeten worden omdat er geen no-shows zijn en er dus geen plek beschikbaar is gekomen.

Het meest recente en geldende lesrooster is te vinden op de website www.yogametjoan.nl. Met Joan behoudt zich het recht ten alle tijden roosterwijzigingen door te voeren. Deelnemer dient voorafgaand de les de website te checken en de les online te reserveren. Indien een les wordt geannuleerd, ontvangt de deelnemer die zich had ingeschreven voor desbetreffende les een e-mail. Met Joan kan gesloten zijn tijdens nationale feestdagen en schoolvakanties. Aankondigingen worden gedaan via de nieuwsbrief, social media en in de lounge van de studio.

Artikel 6: Deelname en betaling Workshop, Training en Teacher trainings
6.1. Deelnemer registreert zich voor workshops, trainingen en teacher trainings via de website www.yogametjoan.nl. Na registratie door deelnemer en zodra Met Joan het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de workshop, training of teacher training heeft ontvangen is deelnemer verzekerd van een plek.
6.2. Het opzeggen van deelname geschiedt via een e-mail naar info@yogametjoan.nl voorafgaand aan de workshop of training.
6.3. Deelnemer kan zeven (5) dagen voorafgaand aan de workshop of training deelname gratis opzeggen. Indien de opzegging binnen 4-3 dagen voorafgaand aan de workshop of training geschiedt, wordt 25% van het totaal bedrag van de workshop of training in rekening gebracht. Bij opzeggingen binnen 2-1 dagen voorafgaande aan de workshop of training, wordt 50% van de totaalbedrag in rekening gebracht. Het volledige bedrag wordt in rekening gebracht bij opzeggingen binnen 1 dag voorafgaand aan de workshop of training.

Artikel 7: Huisregels
• graag vooraf online inschrijven voor de yogales
• voorafgaand aan de les, meldt de deelnemer zich bij de docent
• deelnemer is op tijd aanwezig voor de les (uiterlijk 5 minuten voor start van de les)
deelnemer gaat voorzichtig om met de yogamatten en andere benodigdheden
• yogamatten worden door deelnemer schoongemaakt aan het einde van de les
• schoenen worden bij binnenkomst in de studio uitgetrokken en geplaatst in de gang.
• deelnemer houdt alle ruimtes in de yogastudio (gang, shala, toilet) zoveel mogelijk schoon

Met Joan behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 7 niet naleven de toegang tot Met Joan te ontzeggen en/of het lidmaatschap van de betreffende persoon te beëindigen, of de deelnemer de toegang tot de workshop of training te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaald lidmaatschapsgeld.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Deelname aan de yogalessen, workshops, trainingen of teacher trainings van Met Joan, en het achterlaten van spullen in de lounge of shala zijn voor eigen risico van de deelnemer. Met Joan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van lessen en/of deelname aan yogalessen, workshops, trainingen of teacher trainingen bij, of verzorgd door Met Joan. Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent. Ondanks dat Met Joan met gekwalificeerde docenten werkt en voor lessen, workshops en trainingen van hoge kwaliteit zorgt, bestaat toch de kans op een blessure of letsel tijdens een les, workshop of training. Door deelname aan een yogales, workshop of training bij, of verzorgd door Met Joan, aanvaardt deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de yogales, workshop of training. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op, mits deze veilig en goed aanvoelen. Deelnemer voert de oefeningen zorgvuldig uit en houdt rekening met lichamelijke beperkingen. Deelnemer luistert goed naar de signalen van zijn/haar lichaam, handelt hier zorgvuldig naar en voert geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.

Artikel 9: Toepasselijk recht / geschillen
9.1. Op alle strippenkaarten, overeenkomsten en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2. Eventuele geschillen verband houdende met een lidmaatschap, contributie, workshop, training, teacher trainings en de Algemene Voorwaarden, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Met Joan zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Nederland.

Artikel 10: Persoonsgegevens
Voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie verzamelt Met Joan persoonsgegevens van de deelnemers. Met Joan gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met Joan geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Persoonsgegevens, zoals e-mailadres, wordt door Met Joan gebruikt om deelnemers en leden te informeren over activiteiten van Met Joan, evenals het communiceren van eventuele roosterwijzigingen. Personen kunnen zich zelfstandig uitschrijven van de nieuwsbrief van Met Joan evenals kenbaar maken indien de persoon geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie door Yoga met Joan , door een e-mail te sturen naar info@yogametjoan.nl

Neem contact op

Wil je meer weten over yoga, mijn aanbod, de algemene voorwaarden of over mij? Neem dan contact op via het onderstaande formulier.

Neem contact op